Kontakt os på 75 14 58 22

Lovgivning om rottebekæmpelse

Læs mere om lovgivningen i forbindelse med rotter og rottebekæmpelse her.

Slip af med rotterne - kontakt os

Forpligtelser

ENHVER BORGER har pligt til straks at anmelde det til kommunen, hvis der konstateres rotter. Dette betyder, at man som borger har pligt til at anmelde, hvis man ser en rotte, eller bare ser tydelige tegn på rotter – uanset hvis grund rotten måtte befinde sig på.

Anmeldelse skal som udgangspunkt ske elektronisk via borgerservice, eller via den pågældende kommunes hjemmeside.

KOMMUNEN er herefter forpligtet til at sikre effektiv rottebekæmpelse. Denne forpligtelse gælder dog kun i forhold til bekæmpelsen af rotter på overfladen.

Den kommunale rottebekæmpelse skal foretages af en autoriseret rottebekæmper, hvilket vil sige, at der er opnået autorisation til bekæmpelse af rotter efter rottebekendtgørelsen.

Kommunen skal følge op med tilsynsbesøg indenfor 8 dage med mindre at det der er konstateret rotter inde i beboelser eller i fødevarevirksomheder – i disse tilfælde skal kommunen foretage tilsynsbesøg "uden ugrundet ophold". Ugrundet ophold vil ifølge naturstyrelsens vejledning være samme arbejdsdag, eller arbejdsdagen efter medmindre der foreligger ekstraordinære forhold.

GRUNDEJERE er forpligtet til at rottesikre og renholde deres ejendom. En "grundejer" dækker i dette tilfælde over ALLE der ejer fast ejendom – det kan bl.a. være private, virksomheder eller kommuner.

I denne forpligtelse ligger, at en grundejer skal mindske forudsætninger for rotters tilstedeværelse så som føde og skjulesteder mest muligt. Hvad der nærmere ligger i at rottesikre en ejendom er ikke beskrevet i bekendtgørelsen, og det er således op til den enkelte kommune at vurdere, om der er rottesikret passende.

Forpligtelsen til at rottesikre gælder imidlertid også for rottesikring af kloakken. Det er således vigtigt, at stikledninger og brønde på grunden ikke er defekte, og at de i øvrigt lever op til forskrifterne, så rotterne ikke kan trænge ud af kloakkerne. Regler for forebyggelse af rotter i kloaksystemer i forbindelse med nyanlæg og reparation af eksisterende anlæg, findes i bygningsreglementet 1. januar 2016 afsnit 8.4.1. stk. 1 sammenholdt med vejledning DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Udgivet: 2017-05-12

Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden på vores hjemmeside og gøre indholdet mere relevant for dig.