Ring oss på 815 48 250

Krav om førstehjelpsutstyr

Sørg for å ha førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig for alle dine ansatte.

Arbeidsmiljøloven

Etter Arbeidsmiljøloven § 4-4 (1) og (2) kan det være nødvendig at førstehjelpsutstyr skal være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen slik at et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er sikret.

Utstyret må tilpasses arbeidsplassens arealmessige størrelse, antall arbeidstakere, geografisk beliggenhet, arbeidets karakter og øvrige arbeidsforhold inklusiv de organisatoriske.

Ansvaret for at førstehjelpsutstyret er på plass og er komplett til enhver tid påhviler arbeidsgiveren (arbeidsmiljøloven § 2-1).

Stasjonær enhet

Dette er førstehjelpsutstyr beregnet til en arbeidsplass med inntil 50 personer. Antall enheter som er nødvendig må stå i forhold til arbeidstakernes plassering med tanke på avstand, forskjellige etasjer og liknende.

Transportabel enhet

Er din bedrifts virksomhet spredt over et større område bør det også finnes en lett transportabel beredskapsenhet. Denne brukes når ulykken skjer på et annet sted enn der den stasjonære enheten er. Den bør være forseglet og kompletteres hver gang forseglingen er brutt.

Spesielle forhold kan kreve spesielle forhåndsregler

Om det på deres arbeidsplass er fare for spesielle arbeidsulykker eller helseskader, må førstehjelpsutstyret suppleres ut fra disse behovene. Dette kan for eksempel være utstyr og medisin til behandling av akutte forgiftninger. Det kan også være behov for spesielt utstyr til kunstig åndedrett, skinner og bårer. Det kan også være aktuelt i bedrifter med høy skadefrekvens et eget førstehjelpsrom med vask.

Øyeskader krever raske tiltak

Om det er fare for sprut av etsende stoffer, må førstehjelpsutstyret suppleres med utstyr for øyeskylling. Det beste er å ha en vannkran med mulighet for å kunne spyle oppover eller nøddusj. Vannstrålen skal være bløt og gi rikelig vannmengde.

Det er også viktig å ha øyeskylleflasker slik at man kan skylle øynene under transporten til sykehuset. Antall flasker som er nødvendig å ha tilgjengelig, avhenger av transporttiden fra arbeidsplassen til nærmeste sykehus/legevakt.

Publisert: 09-03-2016

Vi er her for å hjelpe deg

Our Cookie policies are just used for enhanced user experience.