Om du inte är nöjd

Vårt mål är att du som kund ska vara nöjd. Att det trots allt uppstår missförstånd, missnöje eller problem går tyvärr inte alltid att undvika. Det kan vara allt från att du tycker att du har blivit illa bemött eller anser att du har fått för lite ersättning för en skada. Vi vill gärna ha dina synpunkter eller klagomål så snart som möjligt då det alltid är bäst och lättast att reda ut ärenden så snabbt som möjligt. Självklart är det kostnadsfritt. Även om du inte är nöjd vill vi att det ska vara enkelt att vara kund hos oss och därför beskriver vi här i hur du kan göra.

Prata först med den som handlagt ditt ärende

I första hand ska du som kund kontakta personen som hanterat ditt ärende för att reda ut eventuella missförstånd. Det kan vara på ditt lokala kontor eller på vår centrala skadeavdelning. 

Få en andra prövning 

Vill du få en andra bedömning så kan en annan handläggare eller ansvarig person på det lokala kontoret eller skadeavdelningen granska ditt ärende. Du som kund har rätt att få ett skriftligt svar.

Om du fortfarande inte är nöjd

Om vi har försökt att lösa problemen tillsammans och du inte är nöjd med resultatet finns det andra möjligheter för dig att få ditt ärende prövat. Du kan alltid, när som helst, vända dig till någon instans utanför Anticimex för att få ditt ärende prövat:

  • Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan pröva privatpersoners försäkringsfrågor. Nämnden tar inte upp tvister som rör ärenden som behandlats i domstol. ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har form av rekommendation.
  • Konsumenternas försäkringsbyrå kan ge dig rådgivning eller vänd dig till din kommunala konsumentvägledare.
  • Dina kommunala konsumentvägledare kan också hjälpa dig.
  • Du kan också gå till domstol med ditt ärende. Närmaste tingsrätt kan lämna information om detta.

Om ditt ärende avser en försäkring

Om du tycker att Anticimex Försäkringar har gjort en felaktig bedömning i ett skadeärende kan du begära omprövning av beslutet. I en begäran om omprövning ska det framgå av vilken anledning beslutet är felaktigt, vilken villkorspunkt som åberopas som grund för ersättningskravet, eventuell bevisning som styrker detta krav samt en redogörelse av vad du kräver ersättning för. I den mån det är möjligt ber vi dig även inkomma med ditt ekonomiska anspråk i kronor samt en redogörelse kring vad beloppet avser.

En överklagan mailas till skador@anticimex.se alternativt skickas per post till:

Anticimex Försäkringar AB
Att: Skadeavdelningen/Begäran om omprövning
Box 47025
100 74 Stockholm

Om du inte är nöjd med Skadeavdelningens hantering av ärendet kan du begära överprövning av skadeansvarig eller Anticimex reklamations- och skadenämnd. Nämnden ska på kundens begäran överpröva beslut som fattats inom Anticimex Försäkringar. Din handläggare kan hjälpa dig med att begära omprövning i nämnden. Förfarandet är skriftligt och alla befintliga handlingar tas i beaktande. Nämndens beslut omprövas inte inom Anticimex. Du kan begära prövning i reklamations- och skadenämnden genom att skicka ett mail till skador@anticimex.se och ange Anticimex reklamations- och skadenämnd i ämnesraden eller genom att skicka ett brev till:

Anticimex reklamations- och skadenämnd
Box 47025
100 74 Stockholm

Om vi har försökt att lösa ett försäkringsärende tillsammans enligt ovan och du ändå inte är nöjd med beslutet eller hur du blivit bemött, vill vi gärna höra av dig angående vad vi skulle kunna göra bättre. I enlighet med vår absoluta målsättning att ha nöjda kunder och Finansinspektionens allmänna råd har du därför möjlighet att vända dig till Anticimex Försäkringars klagomålsansvarig. För snabbast service avseende ditt klagomål, behöver vi ditt skadenummer eller försäkringsnummer, personuppgifter samt en redogörelse av vad i beslutet du anser är fel.

Klagomål avseende försäkringsdistribution utförd av Anticimex AB

Anticimex AB har utsett Jörgen Westman (anmäld till Finansinspektionen) som klagomålsansvarig för den försäkringsdistribution Anticimex AB utför åt Anticimex Försäkringar AB. Den som är klagomålsansvarig ansvarar för hantering och beslut av inkomna klagomål i enlighet med regelverket för försäkringsdistribution, vilket bland annat innebär att klagomål dokumenteras och registreras på lämpligt sätt. Klagomål ska besvaras och motiveras så snart som möjligt. Om svar inte kan lämnas inom 14 dagar ska du som kund få meddelande om att klagomålet är emottaget och information om när svar kan förväntas.

Vid klagomål på utförd försäkringsförmedling bör du som kund i första hand vända dig till personen som har hanterat ärendet för att reda ut eventuella missförstånd. Alternativt kan du som kund kontakta klagomålsansvarig på Anticimex genom att mejla forsakringsdistribution@anticimex.se.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.