Vi värnar om din integritet

Anticimex integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi hanterar alltid uppgifter om dig på ett pålitligt och lagligt sätt. I denna integritetspolicy finns mer information om vår (Anticimex AB och Anticimex Försäkringar AB, tillsammans ”Anticimex”) personuppgiftsbehandling. Du kan läsa mer om vår hantering av cookies här.  

Gå direkt till avsnitt: 

1. Varför behandlar Anticimex dina personuppgifter?

2. Hur samlar Anticimex in personuppgifter?

3. Lämnar Anticimex ut personuppgifter till andra?

4. Hantering och säkerhet. 

5. Hur länge sparar Anticimex mina uppgifter?

6. Vad har jag för rättigheter?

1. Varför behandlar Anticimex dina personuppgifter?

Ändamålet med vår behandling är att vi ska kunna teckna, fullgöra och administrera avtal, tillvarata rättsliga skyldigheter, framställa rättsliga anspråk, genomföra marknads- och kundanalyser, skicka ut marknadsföring, sammanställa statistik samt för att kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. Du kan läsa mer om ändamålen nedan.

1.1 För dig som är kund hos oss

1.1.1 Kreditupplysningar

Vi gör ibland en kreditupplysning innan vi kan ingå avtal med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå avtal med dig. Anticimex sparar inte kreditupplysningen utan antecknar endast om det är möjligt att fullfölja affären. Anticimex har ingen möjlighet att påverka informationen som finns registrerad hos kreditupplysningsföretaget. För mer information om detta ber vi dig kontakta kreditupplysningsföretaget som lämnat informationen. Vilket bolag som tagit kreditupplysningen framgår av den kopia som du fått skickad till dig om du är privatperson.

1.1.2  Webshop & kundutskick

Anticimex behandlar personuppgifter för att skicka ut avtalade produkter och hjälpmedel till dig. Personuppgifterna kan omfatta identitetsuppgifter, personnummer, kontaktuppgifter samt order- och leveransuppgifter. Personnummer används i de fall betalningen sker genom t.ex. Klarna och är nödvändigt med hänsyn till vårt ändamål.

1.1.3 Skadereglering

Anticimex behandlar dina personuppgifter dels för att kunna fullgöra försäkringsavtalet, dels för att försvara och framställa rättsliga anspråk samt dels vårt berättigade intresse av att kunna hantera ditt skadeärende.

De personuppgifter som Anticimex kan komma att behandla vid hanteringen av ditt skadeärende är normalt namn, kontaktuppgifter, identitetsuppgifter inklusive personnummer, fastighetsbeteckning, eventuellt bild- eller ljudmaterial och din kommunikation med oss. Behandlingen av personnummer är nödvändig för att kunna säkerställa att du är behörig att anmäla på försäkringen och säkerställa utbetalning till korrekt part.

Ibland kan personuppgifter komma att behandlas i kalkylverktyg eller liknande. Anticimex ställer stora krav på våra personuppgiftsbiträden vad det gäller skydd för personuppgifter och sekretessåtaganden.

1.1.4 Reklamationshantering

Anticimex behandlar dina personuppgifter för att kunna behandla ditt reklamationsärende. Den rättsliga grunden är för att kunna fullgöra ditt avtal. Viss behandling sker också för att Anticimex ska kunna försvara rättsliga anspråk. De personuppgifter som behandlas är normalt sett namn, kontaktuppgifter, identitetsuppgifter inklusive personnummer, fastighetsbeteckning, eventuellt bild- och ljudmaterial och din kommunikation med oss. Personnumret är nödvändigt för vår hantering av ditt ärende, t.ex. för att säkerställa att kommunikation sker med rätt part.

1.1.5 Marknads- och kundanalyser

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för Anticimex berättigade intresse att kunna utföra marknads- och kundanalyser i syfte att tillhandahålla och utveckla Anticimex tjänster. I möjligaste mån används avidentifierade personuppgifter.

1.1.6 Premieberäkning och analys

Anticimex kan komma att behandla dina personuppgifter för beräkningar av försäkringspremier och annan liknande analys. I möjligaste mån används avidentifierade personuppgifter.

1.1.7 Myndigheter

Om du omfattas av en försäkring hos Anticimex Försäkringar AB kan vi komma att behandla personuppgifter för att uppfylla de krav som ställs på vår verksamhet, t.ex. myndighetsrapportering.

1.2 För dig som är försäkringsförmedlare/mäklare

Anticimex behandlar dina personuppgifter för att du eller din arbetsgivare ska kunna förmedla våra försäkringsprodukter. Anticimex måste behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla de rättsliga krav som ställs på försäkringsförmedlare och för vår verksamhet. De personuppgifter som behandlas är bl.a. namn, kontaktuppgifter, arbetsgivare och personnummer. Behandlingen av personnummer är nödvändig för att kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten och för en korrekt identifiering av individen.

1.3 För dig som är kursdeltagare

Anticimex kan komma att behandla dina personuppgifter om du anmält dig som kursdeltagare vid någon av de kurser eller utbildningar vi håller. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller din arbetsgivare. Personuppgifterna är namn och i förekommande fall kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress. Om du köpt en kurs eller utbildning från Anticimex som inte bekostats av din arbetsgivare kan Anticimex komma att behandla betalningsuppgifter.

1.4 För dig som tar emot marknadsföring från oss

Mot bakgrund av Anticimex berättigade intresse behandlar Anticimex också personuppgifter för marknadsföring. Det rör sig främst om din e-postadress. Du kan när som helst motsätta dig att dina personuppgifter används för detta ändamål, se avsnitt Om du inte vill ha någon marknadsföring. Du kan också, i förekommande fall, avanmäla dig från nyhetsbrevet i de mail som skickats ut.

I de fall du meddelat att du inte önskar marknadsföring från Anticimex kommer vi behandla uppgifter om dig i syfte att säkerställa att du inte nås av vår marknadsföring.

1.5 För dig som har kontakt med oss i sociala medier, t.ex. via Facebook

Anticimex behandlar personuppgifter för att kunna svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt. Anticimex behandlar endast de uppgifter som du har lämnat ifrån dig. Om det är känsliga uppgifter eller uppgifter som du inte vill ska vara allmänt tillgängliga ber vi dig istället använda något av våra kontaktformulär som du hittar här.

1.6 För dig som söker anställning hos oss

Har du sökt en anställning hos Anticimex behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hantera din ansökan. Den rättsliga grunden för vår behandling är dels att kunna fullgöra ett eventuellt anställningsavtal och dels vårt berättigade intresse att kunna tillsätta aktuell tjänst. De personuppgifter som kan komma att behandlas är namn, kontaktuppgifter, adress, CV, eventuella personuppgifter som du anger i ett s.k. personligt brev samt referenser.

 

2. Hur samlar Anticimex in personuppgifter?

Anticimex behandlar de uppgifter som krävs för att uppfylla vårt åtagande gentemot dig och för att kunna tillhandahålla en god kundvård. I de fall vi får personuppgifter som vi inte har behov av kommer dessa uppgifter raderas eller avidentifieras så de inte går att härleda tillbaka till dig.

1.1 Direkt från dig

Dina personuppgifter inhämtas främst genom olika kontakter med dig.

1.2 Komplettering av personuppgifter

I vissa fall, för att upprätthålla en god kund- och registervård, kan vi komplettera vissa uppgifter från privata och offentliga register, exempelvis folkbokföringsadress genom CreditSafe i Sverige AB.

1.3  Särskilt för dig som är kund

Har du tecknat en försäkring som förmedlats av ditt villa-, fritidshus- eller hemförsäkringsbolag kan personuppgifterna överföras från dem till Anticimex.

Anticimex kan få personuppgifter av din mäklare i samband med köp eller försäljning av fastighet eller lägenhet. Dessa uppgifter består av namn, kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och liknande upplysningar. Personnummer kan komma att behandlas om Anticimex behöver säkerställa en korrekt identifiering.

 

3. Lämnar Anticimex ut personuppgifter till andra?

De uppgifter Anticimex samlar in är främst avsedda att användas av bolag inom Anticimex-gruppen, men personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra företag, föreningar och organisationer som Anticimex-gruppen samarbetar med. För att säkerställa att företagen inte lämnar vidare dessa personuppgifter till något annat företag eller att de av misstag ska förlora dem, upprättar vi alltid ett särskilt avtal genom vilket vi ställer krav på hur företaget ska behandla personuppgifter. Vi använder oss också regelbundet av sekretessavtal för att skydda dina uppgifter.

3.1 Till externa IT-leverantörer

Vi anlitar ibland företag för exempelvis drift och underhåll av vår IT-miljö eller för de e-tjänster vi tillhandahåller på vår webb. När vi gör det får dessa företag tillgång till de personuppgifter som behandlas i aktuellt system.

3.2 Till externa rådgivare

Vi kan komma att lämna nödvändig information till externa rådgivare, t.ex. revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav. Det utlämnandet är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

3.3 Till Polisen eller andra rättsvårdande myndigheter

Anticimex kan komma att dela personuppgifter med Polisen eller andra rättsvårdande myndigheter när det föreligger skyldighet enligt lag att göra det. Den rättsliga grunden för utlämningen i detta avseende är att kunna uppfylla de rättsliga skyldigheterna som åligger Anticimex eller vårt berättigade intresse att bidra till en pågående brottsutredning.

3.4 I sociala medier, t.ex. Facebook

I den mån du skriver till oss i sociala medier behandlas uppgiften även av leverantören av det sociala mediet.

3.5 Särskilt för dig som är kund

3.5.1 Till kreditupplysningsföretag

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag för det fall en kreditupplysning är nödvändig för att kunna teckna avtal med dig. Din kreditupplysning sparas inte hos Anticimex. Om du har frågor om kreditupplysningens innehåll ska du kontakta det företaget eftersom Anticimex inte har någon påverkan på innehållet i den.

3.5.2 Till återförsäkringsgivare

I vissa fall kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till ett annat försäkringsbolag eftersom Anticimex har återförsäkrat vårt åtagande gentemot dig. Den rättsliga grunden för utlämnandet är Anticimex berättigade intresse.

3.5.3 Till villa-, hem eller fritidshusförsäkringsbolag

Om Anticimex har åtagit sig att lämna ut personuppgifter till ditt villa-, hem- eller fritidshusförsäkringsbolag kommer uppgifter att lämnas ut till dem i syfte att de ska kunna fullgöra sitt åtagande gentemot dig.

3.5.4 Till fastighetsmäklarbolag

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till fastighetsmäklarbolag vid en eventuell skada och en värdering ska ske. Syftet är att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig enligt försäkringsavtalet.

3.5.5 Till banker

Uppgifter kan komma att lämna ut personuppgifter till banker vid försäkringsärenden för att säkerställa att betalning sker till rätt part.

3.5.6 Till hantverkare och liknande

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till hantverkare eller andra entreprenörer i samband med besiktning eller åtgärdande av en skada. Ibland kan personuppgifter också komma att behandlas i kalkylverktyg eller liknande. Anticimex ställer stora krav på våra personuppgiftsbiträden vad det gäller skydd för personuppgifter och sekretessåtaganden. Syftet är att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig.

3.5.7 Till distributörer och leverantörer

Ibland skickas produkter och hjälpmedel ut till dig. Dina personuppgifter kan därför komma att lämnas ut till en extern leverantör som ombesörjer dessa utskick åt Anticimex.

3.5.8 Till Anticimex reklamations- och skadenämnd

I de fall du valt att vända dig till Anticimex reklamations- och skadenämnd kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till nämndens ledamöter. Nämndens ledamöter består av representanter från Villaägarna, försäkringsbolag, i vissa fall av fastighetsmäklarföretag samt sakkunniga från Anticimex AB.

3.5.9 Till myndigheter

Anticimex kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter när det föreligger skyldighet enligt lag att göra detta, t.ex. vid energideklarationer eller vid åtgärder där ansökan om ROT-avdrag ska ske. Denna typ av behandling är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

3.5.10 Till inkassobolag

I de fall en faktura inte betalas kan Anticimex komma att lämna ut dina uppgifter till ett inkassobolag. De uppgifter som kan komma att lämnas ut är kommunikation rörande betalning av ditt köp, identitetsuppgifter inklusive personnummer, kontaktuppgifter, köpinformation samt eventuell order- och leveransuppgift.

3.6 Särskilt för dig som är försäkringsförmedlare/mäklare

Anticimex kan komma att lämna ut de personuppgifter vi har om dig till myndigheter när det föreligger skyldighet enligt lag.

3.7 Särskilt för dig som är kursdeltagare

Personuppgifter kan komma att lämnas ut i de fall du anmält eller blivit anmäld till en kurs där diplom eller intyg ska utfärdas av en extern aktör, t.ex. certifieringsorgan.

3.8 Särskilt för dig som söker anställning hos oss

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till företag som Anticimex samarbetar med, t.ex. för arbetstester, i samband med rekryteringsprocessen.

 

4. Hantering och säkerhet

Anticimex garanterar med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter att det vidtas lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, inbegripet. Detta gäller såväl behandling som sker inom Anticimex som den behandling Anticimex har lagt ut på personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna lagras primärt inom EES. I den mån personuppgifterna överförs och bearbetas i ett land utanför EU/EES sker sådan överföring i enlighet med gällande lagstiftning, dvs. efter att vi säkerställt att passande skyddsåtgärder föreligger

 

5. Hur länge sparar Anticimex mina uppgifter?

När ändamålet för vilka uppgifterna samlades in är uppfyllt kommer dina personuppgifter att gallras. Det innebär att dina uppgifter bara lagras så länge som krävs för att vi ska kunna administrera de ändamål som räknats upp ovan eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag, t ex enligt bokföringslagen. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller.

Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem, till exempel att du har en försäkring eller ett pågående skadeärende hos oss. Anticimex kommer däremot löpande pröva om dina personuppgifter, helt eller delvis, kan gallras tidigare. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och produktutveckling.

5.1 För dig som är kund

5.1.1 Skadereglering

Anticimex kommer inte spara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Som utgångspunkt i när personuppgifter kan gallras tas ledning av försäkringsavtalslagen (2005:104) och dess preskriptionsreglering. Det innebär att Anticimex är förhindrade att gallra dina personuppgifter tidigare än 10 år efter att försäkringsperioden upphört eller när krav inte längre kan framställas. Anticimex kommer att vidta skäliga åtgärder för att försöka gallra vissa personuppgifter före denna tidpunkt, t.ex. kontaktuppgifter.

5.1.2 Reklamationshantering

Anticimex kommer att gallra dina personuppgifter när ändamålet för vilka de ursprungligen samlades in inte längre föreligger. Det innebär att när det inte längre är möjligt att framställa något rättsligt anspråk på den utförda tjänsten, den köpta varan eller levererade produkten kommer dina personuppgifter att gallras.

5.1.3 Marknadsföring

Anticimex kommer behandla personuppgifter under den tid som kundförhållandet pågår. Dina personuppgifter kan komma att sparas upp till 1 år efter att kundförhållandet upphört. Du kan när som helst motsätta dig att dina personuppgifter används för detta ändamål, se avsnitt Om du inte vill ha någon marknadsföring. Du kan också, i förekommande fall, avanmäla dig från nyhetsbrevet i mailet som skickats ut.

5.1.4 Marknads- och kundanalyser

Om personuppgifter har använts för att framställa marknads- och kundanalyser kommer uppgifterna gallras så snart ändamålet för den aktuella analysen är uppnått.

5.2 För dig som är försäkringsförmedlare

Dina personuppgifter sparas så länge som den förmedlade försäkringen kan göras gällande. När den aktuella försäkringen ska gallras kommer även försäkringsförmedlarens uppgifter att gallras.

5.3 För dig som är kursdeltagare

Anticimex gallrar dina personuppgifter när ändamålet är uppfyllt, normalt sett efter genomförd utbildning, men ibland kan personuppgifterna sparas så länge det krävs för att styrka eventuella intyg. Vid certifiering sparar Anticimex dina personuppgifter så länge som det krävs för att styrka certifieringen.

5.4 För dig som söker anställning hos oss

Dina personuppgifter gallras normalt sett c:a sex månader efter ett avslutat ansökningsförfarande. Vi sparar därefter uppgifterna i ytterligare c:a 18 månader endast i syfte att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk. Referenspersoner gallras efter avslutat ansökningsförfarande.

5.5 I sociala medier, t.ex. Facebook

Anticimex gallrar löpande personuppgifter i våra sociala medier. 

 

6.  Vad har jag för rättigheter?

Här beskriver vi de rättigheter du som registrerad har och hur du går tillväga för att utöva dem.

6.1 Rätt till tillgång

Du kan kostnadsfritt begära ett s.k. registerutdrag där du får reda på vilka personuppgifter Anticimex behandlar om dig. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål ska en motivering lämnas. Du har rätt att framställa denna begäran muntligen eller skriftligen. Om du ringer in till oss eller använder en e-postadress som inte tidigare varit registrerad hos oss och vi inte kan säkerställa din identitet är vi förhindrade att lämna ut några uppgifter. Du kan då behöva komma in till ett Anticimex-kontor och legitimera dig.

6.2 Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, men du som registrerad har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig har du rätt att begära att få detta rättat. När dina personuppgifter rättats, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut dem till om att denna rättelse har ägt rum - förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut om detta är möjligt.

6.3 Rätt till radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna eller om det ändamål för vilka Anticimex fick dina personuppgifter ännu inte är uppfyllt, t.ex. om det finns möjlighet att göra gällande ett försäkringsanspråk.

Som registrerad har du rätt att utan onödigt dröjsmål få uppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om data inte har behandlats enligt Dataskyddsförordningen.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om data raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data om dig till, om att denna radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut om detta är möjligt.

6.4 Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre. Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

6.5 Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en begränsning av behandling av dina personuppgifter. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • När du anser att personuppgifterna inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss. Du begär då att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
 • När personuppgiftsbehandlingen är olaglig men du motsätter dig att dina personuppgifter raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
 • När du behöver dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med vår behandling. Det gäller under förutsättning att gallring av dina personuppgifter inte har skett.
 • När du har invänt mot behandling av dina personuppgifter får vi fortsätta att behandla dina personuppgifter under den tid som kontrollen pågår.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi om möjligt underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum.

6.6 Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut och på annat håll använda vissa personuppgifter som du själv har lämnat till oss. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av Anticimex berättigade intresse eller skyldighet enligt lag.

6.7 Om du inte vill ha någon marknadsföring

Du kan när som helst höra av dig till oss om du inte vill att vi kontaktar dig för marknadsföring av våra produkter eller tjänster (t.ex. via post, e-post och sms). Ring oss på 075-245 10 00 eller maila kundservice@anticimex.se.  Du kan också välja att avregistrera dig från framtida digitala nyhetsbrev genom att välja ”Avregistrera dig från nyhetsbrev” längst ner i brevet.

6.8 Om du vill göra gällande dina rättigheter

Om du kontaktar oss per telefon eller genom en e-postadress som inte finns registrerad hos Anticimex och vill ta del av de uppgifter vi har om dig kommer vi att ställa flera frågor till dig. Syftet med dessa frågor är att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om vi inte kan säkerställa din identitet kommer vi inte kunna lämna ut några upplysningar. Du måste då kunna legitimera dig, t.ex. hos ditt lokala Anticimex-kontor samtidigt som de också kan hjälpa dig att registrera din begäran.

Upplysningsvis kommer din begäran om att göra dina rättigheter gällande att dokumenteras. Vid repetitiv eller på annat sätt orimlig begäran om registerutdrag kan Anticimex neka dig utdrag alternativt ta ut en administrativ kostnad. Om ett utdrag medför en kostnad för dig kommer du att meddelas detta innan utdraget görs. Du har i detta fall möjlighet att välja att återkalla din begäran eller att acceptera kostnaden.

Om upplysningarna vi har om dig är felaktiga, ouppdaterade eller ofullständiga har du utan kostnad rätt att rätta eller komplettera dem. Om vi delar din uppfattning om att uppgifterna behöver rättas kommer vi vidta skäliga åtgärder för att rätta uppgifterna och meddela dig. Om uppgifterna har lämnats ut till en annan part kommer vi meddela även denna part detta om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

6.9 Hur kommer vi besvara din begäran?

Vi kommer att bekräfta mottagandet av din begäran så snart som möjligt. Vi kommer därefter utan oskäligt dröjsmål behandla den och återkomma till dig, dock senast inom 30 dagar. Om vi inte kan gå din begäran till mötes kommer vi motivera detta och informera dig om hur du kan gå vidare för det fall du inte är nöjd.

6.10 Vill du ha ytterligare information?

Du kan läsa mer om personuppgiftshantering på Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se. Har du synpunkter på Anticimex personuppgiftshantering kan du kontakta oss enligt nedan eller inge klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen kommer under 2018 att byta namn.

6.11 Kontaktuppgifter

För att underlätta din kontakt med Anticimex når du både Anticimex AB och Anticimex Försäkringar AB på samma kontaktuppgifter nedan.

Anticimex
Att: Dataskydd
Box 470 25
100 74 Stockholm

E-post: sweden.privacy@anticimex.se 

6.12 Dataskyddsombud

Anticimex Försäkringar AB har ett Dataskyddsombud som har till uppgift att oberoende övervaka Anticimex-gruppens hantering av dina personuppgifter och dina rättigheter enligt denna Policy och Dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet har tystnadsplikt och du når ombudet på sweden.privacy@anticimex.se. Dataskyddsombudet är även kontaktperson för Anticimex AB.

6.13 Uppdateringar av policy

Anticimex förbehåller sig rätten att granska, revidera och uppdatera denna Integritetspolicy vid behov. Du kan alltid hitta den senaste versionen på vår hemsida. Om denna Integritetspolicy uppdateras kommer du kunna hitta tidigare versioner här.

Till sidans topp.

Publicerad: 2016-02-22

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.