Säljaransvarsförsäkring - skydda dig mot dolda fel

Ska du sälja ditt hus? Du vet väl att du som säljare är ansvarig för många av de fel som finns i huset vid försäljningstillfället? Ansvaret för de så kallade dolda felen gäller i tio år efter försäljningen. Är huset besiktigat av oss kan du teckna vår säljansvarsförsäkring som täcker många av de krav som kan riktas mot dig.

Vad gäller försäkringen för?

Om köparen riktar ett krav mot dig på dolda fel så hjälper vi dig att utreda och bedöma om det är ett dolt fel som du ansvarar för. Vi hjälper dig även med att förhandla med köparen. Skulle det behövas för vi din talan vid domstol eller skiljeförfarande och ersätter kostnader till följd av det, förutsatt att de inte kan ersättas av annan. Vi ersätter även köparen för vad du som säljare är skyldig att betala till köparen på grund av dolda fel som omfattas av försäkringen. Om köpet hävs, ersätter vi dig för de fel som ligger till grund för hävningen.

Ett dolt fel i rättslig mening är fel som man inte kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning och som man inte heller kan förvänta sig utifrån husets ålder, skick, pris eller andra omständigheter.

Ditt ansvar som säljare

Ditt ansvar som säljare omfattar fel som man inte kunde upptäcka vid en noggrann besiktning innan försäljning, och som det inte fanns anledning att förvänta sig med hänsyn till husets ålder, skick och andra omständigheter. Det kan exempelvis handla om fel i byggnadskonstruktioner, fuskbyggen, felaktig dränering, röta i bjälklag, bristfällig isolering och liknande. Ansvaret gäller även för de fel som redan fanns när du själv köpte huset.

Vissa fel är svåra att upptäcka

I ett hus kan det finnas fel och brister som är svåra att upptäcka för ett otränat öga. Om man inte vet exakt hur och var man ska leta är det svårt att hitta dessa fel. Fukt, mögel och röta är några exempel, som inte bara kan innebär ekonomiska konsekvenser utan även orsaka en otrevlig och ibland ohälsosam inomhusmiljö för de som bor i huset. Den här typen av skador belastar ofta inte bara din plånbok, utan leder ofta också till slöseri med jordens resurser.

Vad menas med ett dolt fel?

Ett dolt fel i rättslig mening är fel som man inte kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning och som man inte heller kan förvänta sig utifrån husets ålder, skick, pris eller andra omständigheter. Ett exempel på ett dolt fel kan vara ett läckage i ett felaktigt tätskikt under kaklet i ett nyligen renoverat badrum.

Ett dolt fel är inte nödvändigtvis detsamma som ett osynligt fel

Enligt Jordabalken är köparens undersökningsplikt mycket omfattande. Fel som köparen vid en noggrann undersökning borde ha upptäckt är aldrig säljarens ansvar. Det gäller även fel som inte syns men som köparen får förvänta sig utifrån husets ålder, skick, pris och andra omständigheter. Ofta tror köparen felaktigt att detta är så kallade dolda fel bara för att de inte är synliga. Ett sådant exempel kan vara att man upptäcker rötskador i ett äldre hus. Köparen får förvänta sig att det kan finnas sådana skador i ett gammalt hus, och därmed är det inte ett dolt fel. Sammanfattningsvis kan man säga att ett fel är är inte dolt bara för att det inte är synligt.

Vad krävs för att få teckna försäkringen?

För att få teckna försäkringen ska ha vi ha gjort en överlåtelsebesiktning, nivå 1, 2 eller 3. Försäkringen kan tecknas efter att ni skrivit köpekontrakt med köparen men innan köparen har tillträtt fastigheten.

För vilka byggnader kan försäkringen tecknas?

Försäkringen kan tecknas för villa och fritidshus.

Vilket är det högsta försäkringsbeloppet?

Det högsta försäkringsbelopp som kan utbetalas under försäkringsperioden är 750 000 kronor inklusive rättegångskostnader.

Vad har försäkringen för självrisknivå?

Försäkringen har en självrisk som är 30 procent av prisbasbeloppet det år skadan anmäls.

Hur länge gäller försäkringen?

Försäkringen gäller från bindande köpekontrakt till och med tio år efter tillträdesdagen. Den förnyas inte efter försäkringstidens slut.

Vad kostar försäkringen?

Försäkringen kostar 6 995 kr. Notera att kostanden för besiktningen inte ingår i priset.

Några särskilt viktiga undantag från försäkringen

Om köparen ställer ett krav som grundas på ett dolt fel som rör följande, omfattas dessa inte av försäkringen:

  • Fel på system för vatten, värme och avlopp, ventilation, gas och elektricitet och anordningar som ingår i ett sådant system, även eldstäder och rökgångar.
  • Fel avseende vitvaror, fläkt, antenn, sophanteringsutrustning, centraldammsugare inklusive rörsystem, dator och annan maskinell utrustning samt simbassäng med tillhörande utrustning. 
  • Ersättning lämnas inte för fel belägna utanför byggnaden såsom altan, uterum eller annan liknande konstruktion som har kontakt med markplan.
  • Andra viktiga undantag är krav som har samband med vattnets kvantitet eller kvalitet och fel som består av eller har orsakats av radon eller asbest.
  • Försäkringen gäller inte heller krav som rör fel som du som säljare känt till eller i övrigt förtigit, dolt eller lämnat felaktig eller missvisande uppgift om.
  • Detsamma gäller krav som köparen kan ha till följd av avtal med dig som säljare, utfästelser från säljaren eller annan förespegling om en högre standard än köparen annars haft fog att förutsätta.

Försäkringsgivare är Anticimex Försäkringar AB. Om du inte vill beställa via vårt webbformulär finns det en blankett att ladda ner och skriva ut. Här kan du ta del av för- och efterköpsinformation samt tillhörande villkor.

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.